سامانه نوبت دهی

لطفا پس از اخذ نوبت، به سامانه خدمات کنسولی (میخک) وارد شوید و برای انجام خدمات درخواستی خود ثبت نام نمایید.