ساعت کار بخش کنسولی
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 صبح الی 13
ساعت کار سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8:30 الی 16:30

گالری فیلم